T2S

T2S (TARGET2-Securities) je nový evropský systém vypořádání obchodů s cennými papíry, jehož cílem je nabídnout centralizované vypořádání typu delivery-versus-payment (DvP) ve fondech centrální banky na všech evropských trzích s cennými papíry. Projekt byl zahájen v roce 2006 a v současné době se vyvíjí. Na základě nejnovějších oznámení je jeho spuštění plánováno na rok 2015. Základním cílem projektu T2S je integrovat a harmonizovat v současnosti značně roztříštěnou infrastrukturu vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropě. Jeho cílem je snížit náklady na přeshraniční vypořádání obchodů s cennými papíry v rámci eurozóny a zúčastněných zemí mimo eurozónu a také zvýšit konkurenci a možnost výběru mezi poskytovateli služeb po uzavření obchodu. Bude tedy rozhodujícím krokem vpřed při vytváření jednotného trhu finančních služeb v Evropské unii, čímž se naplní jeden z cílů Lisabonské agendy. Informační platforma bude vybudována, vlastněna a provozována Evropskou centrální bankou (ECB) a 17 národními centrálními bankami v eurozóně (které jsou společně označovány jako „Eurosystém“). Technické podrobnosti projektu jsou k dispozici na internetových stránkách projektu ECB T2S.

Historicky byly infrastruktury finančních trhů v Evropě vytvářeny tak, aby splňovaly požadavky národních finančních trhů. Ve většině případů existovali na každém stupni hodnotového řetězce jeden nebo dva dominantní hráči: obvykle pouze jedna burza cenných papírů pro obchodování, případně jedna ústřední protistrana pro zúčtování a alespoň jeden centrální depozitář cenných papírů pro vypořádání. Každá z těchto národních infrastruktur byla navíc primárně určena ke správě cenných papírů, které byly denominovány v národní měně.

Navzdory zavedení eura před více než deseti lety je dnes poskytování služeb po uzavření obchodu (tj. zúčtování a vypořádání) stále značně roztříštěné podle jednotlivých států. Například v roce 2009 působilo v eurozóně stále 19 centrálních depozitářů cenných papírů a ve 27 zemích Evropské unie (EU) jich bylo téměř 40.

Tato situace zjevně není optimální pro oblast jednotné měny ani pro EU, protože podporuje to, aby finanční trh každé země zůstal orientován na domácí trh. Investoři nadále investují převážně do domácích cenných papírů, v důsledku čehož finanční trhy eurozóny jako celku nemohou plně využívat výhod diverzifikace rizik a konkurence, které vyplývají z existence jednotné měny.

Doporučujeme:  Averzní strana

Orgány EU se zatím k takto dramatickým krokům neuchýlily. Dosavadní iniciativy se soustředily na odstranění překážek hospodářské soutěže mezi vnitrostátními tržními infrastrukturami, aby se nechaly působit tržní síly. Tržní síly by určily optimální strukturu trhu, ať už by se jednalo o jediného monopolního poskytovatele, jako je tomu v USA, nebo o více poskytovatelů. Dvěma nejdůležitějšími iniciativami Evropské komise jsou „Směrnice o trzích finančních nástrojů“ (MiFID) a „Kodex chování pro zúčtování a vypořádání“. T2S má tyto stávající iniciativy doplnit posílením konkurence, zvýšením transparentnosti cen a harmonizací stávajících postupů v celé Evropě. Vypořádání bylo tradičně doménou národních centrálních depozitářů cenných papírů, takže pro centrální depozitáře v jiné zemi bylo obtížné získat přístup k těmto cenným papírům. Vytvořením celoevropské platformy má T2S za cíl prolomit bariéry mezi národními trhy způsobem, kterého by směrnice MiFID ani kodex chování samy o sobě nedosáhly.

Organizace a rozhodování[]

Vypořádání je závěrečná fáze procesu nákupu a prodeje cenných papírů, při níž dochází k převodu vlastnictví cenných papírů z prodávajícího na kupujícího a k převodu finančních prostředků z kupujícího na prodávajícího. Bezpečná a účinná infrastruktura pro vypořádání je zásadní pro správné fungování finančních trhů. Centrální bankéři si to uvědomili po krachu na burze v roce 1987, kdy došlo k obrovskému množství nevypořádaných transakcí, které nebyly vypořádány včas, a na finančních trzích vznikla obrovská nejistota, zda banky své cenné papíry obdrží, či nikoli. To nakonec vyústilo v revoluční tlak na to, aby všechny centrální depozitáře přijaly tzv. systém „delivery-versus-payment“. Dodávka proti platbě znamená, že peněžní prostředky jsou převedeny pouze tehdy, je-li převedena i odpovídající dohodnutá hodnota cenných papírů. Jedná se o nejbezpečnější formu vypořádání, která eliminuje riziko, že banka převede prostředky jiné bance, aby zaplatila za cenný papír, ale cenný papír neobdrží, protože druhá banka mezitím zkrachovala.

Doporučujeme:  Griselle Grande/Synopsis

Platforma T2S má být jednotným místem pro vypořádání téměř všech cenných papírů obchodovaných v Evropě, čímž se odstraní dřívější rozdíly mezi domácími a přeshraničními transakcemi. Francouzský státní dluhopis by mohl být vypořádán v německém centrálním depozitáři stejně snadno jako německý státní dluhopis.
T2S je navržen jako mimořádně bezpečný systém vypořádání. Zaprvé bude používat metodu doručení proti zaplacení. Za druhé bude vypořádávat jednotlivé obchody v „reálném čase“, nikoliv je všechny seskupovat a výsledky započítávat mezi jednotlivé účastníky. Za třetí, bude vypořádávat pouze v prostředcích centrální banky.

T2S bude plně integrován se systémem TARGET2, systémem zúčtování plateb v reálném čase (RTGS), který provozuje Eurosystém, a s dalšími systémy RTGS mimo eurozónu pro zpracování hotovostní části transakce. Pro část týkající se cenných papírů bude platforma T2S provádět vypořádání prostřednictvím účtů cenných papírů připojených centrálních depozitářů cenných papírů (CDCP).

T2S bude rovněž využívat nejmodernější techniky vypořádání, přičemž si vybere nejlepší postupy všech národních centrálních depozitářů cenných papírů. Výhodou budování zcela nového IT systému od nuly je, že není zatížen požadavky starších systémů. Úroveň efektivity vypořádání v T2S bude proto mimořádně vysoká a úroveň likvidity, kterou banky potřebují k vypořádání svých transakcí, se ve srovnání se současností výrazně sníží. To bude mít přínos pro finanční stabilitu a efektivitu řízení zajištění a likvidity bank.

Současné zeměpisné pokrytí projektu T2S

Jedním z cílů T2S je snížení nákladů na vypořádání v Evropě, zejména u přeshraničních transakcí, které jsou v průměru nejméně desetkrát dražší než domácí. Eurosystém již oznámil, že jeho cílem je vypořádat standardní transakce typu delivery-versus-payment s nižšími náklady než jakákoli jiná současná domácí vypořádací platforma v Evropě.

Platforma T2S je také krokem k vytvoření jednotného trhu finančních služeb, čímž podporuje Lisabonskou agendu, jejímž cílem je učinit z EU nejkonkurenceschopnější ekonomiku na světě. Projekt T2S bude katalyzátorem další harmonizace postobchodních postupů a předpisů v celé Evropě. Významného pokroku v tomto směru již dosáhly podskupiny T2S, složené z odborníků z odvětví, v oblasti harmonizace procesů správy pokynů a vypořádání, jakož i v oblasti zpracování podnikových opatření u nevypořádaných transakcí.

Doporučujeme:  Tiraspolská mincovna

Celkově se předpokládá, že v důsledku snížení nákladů na vypořádání, zvýšení konkurence a větší harmonizace bude mít T2S pozitivní dopad na evropský hospodářský růst. Nižší náklady na vypořádání a případně i na další služby po uzavření obchodu se přenesou na investory. Snížení transakčních nákladů povzbudí investory, aby v Evropě nakupovali více cenných papírů. Navíc díky snazšímu a méně nákladnému přístupu k přeshraničním cenným papírům by investoři mohli těžit z diverzifikovanějších portfolií dluhopisů a akcií a emitenti by měli přístup k diverzifikovanější investorské základně. Tento dynamický proces povede k vytvoření efektivnějších trhů s cennými papíry, což nakonec povede ke snížení nákladů na kapitál pro společnosti, které tak budou moci více investovat, vytvářet více pracovních míst a podpořit hospodářský růst.

Platforma T2S může mít také pozitivní dopad na finanční stabilitu, což je obzvláště důležité vzhledem k otřesům na finančních trzích, které jsme zažili v posledních letech. Zejména může snížit rizika, která stále ovlivňují vypořádání přeshraničních transakcí, a mohla by pomoci optimalizovat řízení zajištění a likvidity bank. Kromě toho může T2S podporou větší efektivity a integrace evropských finančních trhů vést k větší diverzifikaci a sdílení rizik, což přispěje ke stabilitě celého systému.