Stavba knihy

Vytvářením portfolia se rozumí proces vytváření, zachycování a zaznamenávání poptávky investorů po akciích během primární veřejné nabídky (IPO) nebo po jiných cenných papírech v průběhu jejich emise s cílem podpořit efektivní zjišťování cen. Obvykle emitent jmenuje významnou investiční banku, aby působila jako hlavní upisovatel cenných papírů nebo bookrunner. „Kniha“ je mimotržní shromáždění poptávky investorů, které provádí bookrunner, a je důvěrná pro bookrunnera, emitenta a upisovatele. Pokud jsou akcie nabývány nebo převáděny prostřednictvím bookbuildingu, dochází k převodu mimo trh a převod není garantován zúčtovacím střediskem burzy. Pokud byl jmenován upisovatel, nese riziko nezaplacení ze strany nabyvatele nebo nedodání ze strany prodávajícího.

Zakládání knih je běžnou praxí ve vyspělých zemích a v poslední době proniká i na rozvíjející se trhy. Nabídky lze podávat on-line, ale bookrunner vede knihu mimo trh a nabídky jsou pro bookrunnera důvěrné. Na rozdíl od veřejné emise se při zaknihování podává minimální počet žádostí a velký objem objednávek na jednu žádost. Cena, za kterou budou nové akcie vydány, se stanoví po uzavření knihy podle uvážení bookrunnera po konzultaci s emitentem. Obecně platí, že nabídka je určena pouze pro bonitní klienty bookrunnera a případného hlavního manažera nebo spolumanažera. Obecně platí, že zákony o cenných papírech vyžadují splnění dalších požadavků na zveřejnění, pokud má být emise nabídnuta všem investorům. V důsledku toho může být účast na sestavení zaknihované emise omezena na určité třídy investorů. Pokud jsou k podání nabídky vyzváni neprofesionální klienti, jsou neprofesionální nabízející zpravidla povinni podat nabídku za konečnou cenu, která není v době podání nabídky známa, a to z důvodu nepraktičnosti shromažďování nabídek za více cenových bodů od každého neprofesionálního klienta. Ačkoli se nabídky podávají na základě pozvání, emitent a bookrunner si ponechávají právo rozhodnout, zda některým nabízejícím přidělí větší část jejich nabídek než ostatním investorům. Obvykle jsou velcí institucionální nabízející upřednostňováni před menšími drobnými nabízejícími tím, že obdrží větší příděl v poměru ke své počáteční nabídce. Veškerý bookbuilding probíhá „mimo trh“ a většina burz má pravidla, která vyžadují, aby bylo obchodování na trhu během procesu bookbuildingu zastaveno.

Doporučujeme:  Cena Násobky

Hlavní rozdíly mezi nabytím akcií prostřednictvím bookbuildingu (prováděného mimo trh) a obchodováním (prováděným na trhu) jsou následující: 1) nabídky do bookbuildingu jsou důvěrné oproti transparentním nabídkovým a poptávkovým cenám na burze cenných papírů; 2) nabídky jsou pouze na pozvání (nabídky mohou podávat pouze bonitní klienti bookrunnera a případní spolumanažeři); 3) bookrunner a emitent určují cenu akcií, které mají být vydány, a rozdělení akcií mezi uchazeče podle svého uvážení; 4) všechny akcie jsou vydávány nebo převáděny za stejnou cenu, zatímco akvizice na trhu umožňují více obchodních cen.

Bookrunner shromažďuje nabídky od investorů za různé ceny mezi minimální a maximální cenou. Nabídky mohou být před uzavřením knihy cenných papírů ze strany nabízejícího revidovány. Cílem tohoto procesu je získat jak velkoobchodní, tak drobné investory. Konečná emisní cena je stanovena až na konci procesu po uzavření knihy. Po uzavření období tvorby knihy provozovatel knihy vyhodnotí shromážděné nabídky na základě určitých hodnotících kritérií a stanoví konečnou emisní cenu.

Pokud je poptávka dostatečně vysoká, může být kniha přečerpána. V takovém případě se spustí možnost greenshoe.

Bookbuilding je v podstatě proces, který využívají společnosti získávající kapitál prostřednictvím veřejných nabídek – ať už jde o primární veřejné nabídky (IPO) nebo následné veřejné nabídky (FPO) – k podpoře zjišťování cen a poptávky. Jedná se o mechanismus, kdy se během období, po které je otevřena kniha pro nabídku, shromažďují nabídky od investorů za různé ceny, které jsou v cenovém pásmu stanoveném emitentem. Tento proces je zaměřen jak na institucionální, tak na drobné investory. Emisní cena je stanovena po uzavření nabídek na základě poptávky vzniklé v tomto procesu.