Poměr P/B

Poměr ceny k účetní hodnotě (price-to-book ratio, P/B ratio) je finanční ukazatel, který se používá k porovnání aktuální tržní ceny společnosti s její účetní hodnotou. Výpočet lze provést dvěma způsoby, ale výsledek by měl být v obou případech stejný. Při prvním způsobu lze tržní kapitalizaci společnosti vydělit celkovou účetní hodnotou společnosti z její rozvahy. Druhým způsobem, při použití hodnot na akcii, je vydělit aktuální cenu akcie společnosti účetní hodnotou na akcii (tj. její účetní hodnotou vydělenou počtem akcií v oběhu).

Stejně jako u většiny poměrů se i zde poměrně liší podle odvětví. Odvětví, která vyžadují více infrastrukturního kapitálu (na každý dolar zisku), se obvykle obchodují s poměrem P/B mnohem nižším než například poradenské firmy. Poměrové ukazatele P/B se běžně používají k porovnávání bank, protože většina aktiv a pasiv bank se neustále oceňuje tržní hodnotou. Vyšší poměr P/B znamená, že investoři očekávají, že management vytvoří větší hodnotu z daného souboru aktiv, za jinak stejných podmínek (a/nebo že tržní hodnota aktiv firmy je výrazně vyšší než jejich účetní hodnota). Poměr P/B však přímo neposkytuje žádné informace o schopnosti podniku vytvářet zisky nebo hotovost pro akcionáře.

Tento poměr také poskytuje určitou představu o tom, zda investor neplatí příliš mnoho za to, co by mu zbylo, kdyby společnost okamžitě zkrachovala. U společností v potížích se účetní hodnota obvykle počítá bez nehmotného majetku, který by neměl žádnou hodnotu pro další prodej. V takových případech by se P/B měla počítat také na „zředěném“ základě, protože při prodeji společnosti, změně kontroly nebo propuštění managementu může dojít k nabytí práva na akciové opce.

Je také známý jako poměr tržní ceny k účetní hodnotě a poměr ceny k vlastnímu kapitálu (který by neměl být zaměňován s poměrem ceny k zisku) a jeho inverzní hodnota se nazývá poměr účetní hodnoty k tržní hodnotě.

Doporučujeme:  Long Put

Celková účetní hodnota vs. hmotná účetní hodnota[]

Poměr P/B a dlouhodobé výnosy akcií[]

V knize Stocks for the Long Run uvádí Siegel roční výnosy za období od července 1963 do prosince 2000 (tabulka 8-2) pro akcie rozdělené do kvantilů podle velikosti (small cap až large cap) a kvantilů podle poměru účetní hodnoty k tržní hodnotě (value až growth).

U akcií s malou tržní kapitalizací se výnosy výrazně liší v závislosti na poměru účetní hodnoty k tržní hodnotě. Růstové akcie dosáhly ročního výnosu 6,41 % ve srovnání s hodnotovými akciemi, které dosáhly výnosu 23,28 %.

U velkých akcií byly rozdíly menší; růstové akcie vynesly 10,28 % a hodnotové akcie 13,59 %.

Ve stejném období bylo zjištěno, že roční rozdíl mezi výnosy akcií patřících do krajních kvantilů pro různé poměry byl:

To naznačuje, že P/B může mít větší rozlišovací schopnost.

Účetní hodnota, jak se obvykle vypočítává, nezahrnuje nehmotný majetek, jako je duševní vlastnictví a značky. Účetní hodnota tak nemusí být pro mnoho podniků vhodným měřítkem.