Index akciového trhu

Akciový index nebo burzovní index je metoda měření hodnoty části akciového trhu. Vypočítává se z cen vybraných akcií (obvykle vážený průměr). Je to nástroj, který používají investoři a finanční manažeři k popisu trhu a k porovnávání výnosů konkrétních investic.

Index je matematický konstrukt, takže do něj nelze přímo investovat. Mnoho podílových fondů a burzovně obchodovaných fondů se však pokouší „sledovat“ index (viz indexový fond) a ty fondy, které tak nečiní, mohou být hodnoceny oproti těm, které tak činí.

Akciové indexy lze klasifikovat mnoha způsoby. „Světový“ nebo „globální“ burzovní index zahrnuje (obvykle velké) společnosti bez ohledu na to, kde mají sídlo nebo kde se s nimi obchoduje. Dva příklady jsou MSCI World a S&P Global 100.

„Národní“ index vyjadřuje výkonnost akciového trhu dané země – a zprostředkovaně odráží náladu investorů ohledně stavu její ekonomiky. Nejčastěji kótovanými tržními indexy jsou národní indexy složené z akcií velkých společností kótovaných na největších burzách dané země, jako je americký index S&P 500, japonský Nikkei 225 a britský FTSE 100.

Tento koncept lze rozšířit i mimo výměnu. Index Wilshire 5000, původní celkový tržní index, představuje akcie téměř všech veřejně obchodovaných společností ve Spojených státech, včetně všech amerických akcií obchodovaných na newyorské burze (nikoli však ADR nebo komanditních společností), NASDAQ a American Stock Exchange. Russell Investment Group rozšířila rodinu indexů o Russel Global Index.

Existují specializovanější indexy sledující výkonnost konkrétních sektorů trhu. Příkladem může být Wilshire US REIT, který sleduje více než 80 amerických realitních investičních trustů, a Morgan Stanley Biotech Index, který se skládá z 36 amerických firem z biotechnologického průmyslu. Jiné indexy mohou sledovat společnosti určité velikosti, určitého typu řízení nebo dokonce specializovanější kritéria – jeden index zveřejňovaný týdeníkem Linux Weekly News sleduje akcie společností, které prodávají produkty a služby založené na operačním prostředí Linux.

Některé indexy, jako například S&P 500, mají více verzí. Tyto verze se mohou lišit podle toho, jak jsou jednotlivé složky indexu váženy a jak jsou započítávány dividendy. Například existují tři verze indexu S&P 500: cenový výnos, který zohledňuje pouze cenu složek, celkový výnos, který zohledňuje reinvestici dividend, a čistý celkový výnos, který zohledňuje reinvestici dividend po odečtení srážkové daně. Jako další příklad lze uvést indexy Wilshire 4500 a Wilshire 5000, které mají každý pět verzí: celkový výnos při plné kapitalizaci, cenu při plné kapitalizaci, celkový výnos upravený o plovoucí akcie, cenu upravenou o plovoucí akcie a stejnou váhu. Rozdíl mezi verzemi s plnou kapitalizací, verzemi upravenými o plovoucí hodnotu a verzemi s rovnou váhou je ve způsobu vážení složek indexu.

Doporučujeme:  Flexstee Industries

Index lze také klasifikovat podle metody použité k určení jeho ceny. U cenově váženého indexu, jako je Dow Jones Industrial Average, Amex Major Market Index a NYSE ARCA Tech 100 Index, je cena každé akcie, která je součástí indexu, jediným hlediskem při určování hodnoty indexu. Pohyb ceny i jediného cenného papíru tedy silně ovlivní hodnotu indexu, i když u relativně vysoce hodnocené emise je dolarový posun méně významný, a navíc při ignorování relativní velikosti společnosti jako celku. Naproti tomu index vážený tržní hodnotou nebo index vážený kapitalizací, jako je Hang Seng Index, zohledňuje velikost společnosti. Relativně malý posun v ceně velké společnosti tak silně ovlivní hodnotu indexu. V indexu váženém tržní hodnotou akcií je cena vážena vzhledem k počtu akcií, nikoli k jejich celkové hodnotě.

Tradičně měly všechny indexy vážené kapitalizací nebo akciemi plnou váhu, tj. byly do nich zahrnuty všechny akcie v oběhu. V poslední době řada z nich přešla na vážení upravené o float, které napomáhá indexaci.

Stejně vážený index je takový index, ve kterém je všem složkám přiřazena stejná hodnota. Například index Barron’s 400 přiřazuje každé ze 400 akcií zahrnutých do indexu stejnou hodnotu 0,25 %, což dohromady dává 100 % celku.

Modifikovaný kapitalizačně vážený index je hybridem mezi kapitalizačním vážením a rovným vážením. Je podobný kapitalizačnímu vážení s jedním hlavním rozdílem: největší akcie jsou omezeny procentem váhy celkového akciového indexu a nadměrná váha se přerozdělí rovnoměrně mezi akcie pod tímto omezením. V roce 2005 navíc společnost Standard & Poor’s zavedla index S&P Pure Growth Style a index S&P Pure Value Style, který byl vážený podle atributů. To znamená, že o váze akcie v indexu rozhoduje skóre, které získá ve vztahu k hodnotovým atributům, které definují kritéria konkrétního indexu, tedy stejná měřítka, která se používají při výběru akcií na prvním místě. Pro tyto dvě akcie se vypočítá skóre pro každou akcii, ať už jde o jejich růstové skóre, nebo hodnotové skóre (akcie nemůže mít obojí), a podle toho se jim přidělí váha pro index.

Doporučujeme:  Konečný oscilátor

Kritika vážení kapitalizace[]

V důsledku toho bylo vážení podle kapitalizace podrobeno ostré kritice (viz např. Haugen a Baker 1991, Amenc, Goltz a Le Sourd 2006 nebo Hsu 2006), která poukazuje na to, že mechanika vážení podle kapitalizace vede ke strategiím sledujícím trend, které poskytují neefektivní kompromis mezi rizikem a výnosem.

I když je standardem při konstrukci akciových indexů vážení podle kapitalizace, existují různá váhová schémata. Za prvé, ačkoli většina indexů používá vážení podle kapitalizace, často se zohledňují další kritéria, jako jsou tržby/výnosy a čistý zisk (viz „Průvodce indexem Dow Jones Global Titan 50“, leden 2006). Za druhé, jako odpověď na kritiku kapitalizačního vážení se objevily akciové indexy s různými váhovými schématy, jako jsou indexy vážené „bohatstvím“ (Morris, 1996), „fundamentální“ (Arnott, Hsu a Moore 2005), indexy vážené „diverzitou“ (Fernholz, Garvy a Hannon 1998) nebo indexy vážené rovnoměrně.

Indexy a pasivní správa investic[]

Indexy jsou také běžným základem pro příbuzný typ investice – burzovně obchodovaný fond neboli ETF. Na rozdíl od indexového fondu, jehož cena se stanovuje denně, se cena ETF stanovuje průběžně, je možné na něj uplatnit opci a lze jej prodat nakrátko.

Etické burzovní indexy[]

Významným specializovaným typem indexů jsou indexy etického investování, které zahrnují pouze společnosti splňující ekologická nebo sociální kritéria, např. indexy The Calvert Group, KLD, FTSE4Good Index, Dow Jones Sustainability Index a Wilderhill Clean Energy Index.

V roce 2010 OIC oznámila zahájení tvorby akciového indexu, který je v souladu se zákazem alkoholu, tabáku a hazardních her, který stanoví islámské právo. Jiné takové akciové indexy, například Dow Jones Islamic Market World Index, již existují.

Dalším důležitým trendem jsou přísná mechanická kritéria pro zařazení a vyloučení, která mají zabránit manipulaci s trhem, např. v Kanadě, kde bylo společnosti Nortel povoleno zvýšit hodnotu indexu TSE 300 na více než 30 %. Etické indexy mají zvláštní zájem na mechanických kritériích ve snaze vyhnout se obviněním z ideologické zaujatosti při výběru a jsou průkopníky technik pro zařazení a vyloučení akcií na základě komplexních kritérií. Dalším prostředkem mechanického výběru jsou metody mark-to-future, které využívají scénáře vypracované více analytiky vážené podle pravděpodobnosti, aby určily, které akcie se staly příliš rizikovými pro držení v zájmovém indexu.

Doporučujeme:  Marže portfolia

Kritici těchto iniciativ tvrdí, že mnoho firem splňuje mechanická „etická kritéria“, např. pokud jde o složení správní rady nebo postupy při najímání zaměstnanců, ale nejedná eticky ve vztahu k akcionářům, např. Enron. Zdánlivá „pečeť schválení“ etického indexu totiž může investory uklidnit a umožnit podvody. Jednou z odpovědí na tyto výtky je, že důvěru ve vedení společnosti, kritéria indexu, správce fondu nebo indexu a regulátora cenných papírů nelze nikdy nahradit mechanickými prostředky, takže „transparentnost trhu“ a „zveřejňování informací“ jsou jedinými dlouhodobě účinnými cestami k férovým trhům.

Ocenění za inovace akciových indexů[]

Váš graf akciového indexu mě uklidňuje…

Ceny William F. Sharpe Indexing Achievement Awards se udělují každoročně s cílem ocenit nejvýznamnější příspěvky k indexačnímu průmyslu za uplynulý rok.

16x16px Média související s burzovními indexy na Wikimedia Commons