Greenshoe

Greenshoe opce (někdy green shoe, ale v prospektu se musí ze zákona nazývat „over-allotment option“) umožňuje upisovatelům krátký prodej akcií v rámci nabídky registrovaných cenných papírů za nabídkovou cenu. Greenshoe může mít různou velikost a obvykle nepřesahuje 15 % původního počtu nabízených akcií.

Možnost greenshoe je oblíbená, protože je to jeden z mála bezrizikových způsobů, které jsou povoleny Komisí pro cenné papíry a burzy a které umožňují upisovateli stabilizovat cenu nové emise po jejím ocenění. Emitenti někdy nezahrnují do transakce opci greenshoe, pokud mají konkrétní cíl pro výnosy z nabídky a chtějí se vyhnout možnosti získat více peněz, než bylo plánováno. Termín pochází od první společnosti Green Shoe Manufacturing (nyní pod názvem Stride Rite Corporation), která upisovatelům povolila tento postup v nabídce použít.

Prodej na krátko upisovateli a stabilizace cen[]

Možnost greenshoe poskytuje stabilitu a likviditu veřejné nabídky. Společnost například zamýšlí prodat jeden milion svých akcií v rámci veřejné nabídky prostřednictvím investiční bankovní společnosti (nebo skupiny společností, známé jako syndikát), kterou si společnost vybrala jako upisovatele nabídky. Akcie poprvé nabízené k veřejnému obchodování se nazývají primární veřejná nabídka neboli IPO. Akcie, které se již veřejně obchodují, kdy společnost prodává více svých neveřejně obchodovaných akcií, se nazývají následná nebo sekundární nabídka.

Upisovatelé fungují jako zprostředkovatelé těchto akcií a vyhledávají kupce mezi svými klienty. Cena za akcie je stanovena dohodou mezi společností a kupujícími. Když se s akciemi začne obchodovat na veřejném trhu, hlavní upisovatel je odpovědný za to, že pomáhá zajistit, aby se s akciemi obchodovalo za nabídkovou cenu nebo nad ní.

Pokud se veřejná nabídka obchoduje pod svou nabídkovou cenou, říká se, že nabídka „prolomila emisi“ nebo „prolomila syndikátní nabídku“. To vytváří dojem nestabilní nebo nežádoucí nabídky, což může vést k dalšímu prodeji a váhavému nákupu akcií. Aby tuto situaci zvládli, upisovatelé zpočátku nabídku klientům přeprodají („zkrátí“) o dalších 15 % velikosti nabídky (v tomto příkladu 1,15 milionu akcií). Když je nabídka oceněna a těchto 1,15 milionu akcií „vstoupí v platnost“ (stanou se způsobilými k veřejnému obchodování), upisovatelé jsou schopni podpořit a stabilizovat nabídkovou cenu (známou také jako „syndikátní nabídka“) tím, že odkoupí dodatečných 15 % akcií (v tomto příkladu 150 000 akcií) na trhu za nabídkovou cenu nebo pod ní. Upisovatelé tak mohou učinit bez tržního rizika, že by byli „dlouzí“ na těchto dodatečných 15 % akcií na svém vlastním účtu, protože pouze „kryjí“ (uzavírají) svou krátkou pozici.

Doporučujeme:  Saská mince o hodnotě 20 marek

Když je nabídka úspěšná, poptávka po akciích způsobí, že cena akcií vzroste a zůstane nad nabídkovou cenou. Pokud by upisovatelé uzavřeli svou krátkou pozici nákupem akcií na volném trhu, utrpěli by ztrátu nákupem akcií za vyšší cenu, než za jakou je prodali nakrátko.

Nyní by přišla na řadu možnost greenshoe (nadměrného přidělení). Společnost původně poskytla upisovatelům opci nakoupit od společnosti až o 15 % více akcií, než byl původní objem nabídky, za původní nabídkovou cenu. Uplatněním opce greenshoe mohou upisovatelé uzavřít svou krátkou pozici nákupem akcií za stejnou cenu, za kterou akcie prodali nakrátko, takže upisovatelé neprodělají.

Pokud jsou upisovatelé schopni odkoupit všechny nadměrně prodané akcie za nabídkovou cenu nebo pod ní (aby podpořili cenu akcií), pak nebudou muset uplatnit žádnou část své opce greenshoe. Pokud jsou schopni odkoupit pouze část akcií za nabídkovou cenu nebo pod ní (protože akcie nakonec vzrostou nad nabídkovou cenu), pak by upisovatelé uplatnili část greenshoe opce, aby pokryli svou zbývající krátkou pozici. Pokud by upisovatelé nebyli schopni odkoupit žádnou část nadměrně prodaných akcií za nabídkovou cenu nebo pod ní („syndikátní nabídka“), protože akcie okamžitě vzrostly a zůstaly nahoře, pak by zcela pokryli svou 15 % krátkou pozici uplatněním 100 % své greenshoe opce.

Nekrytý prodej nakrátko a syndikátní krycí nákupy[]

Jedinou možností, jak může upisovací syndikát uzavřít nahou krátkou pozici, je nakoupit akcie na následném trhu. Na rozdíl od akcií prodávaných na krátko v souvislosti s opcí greenshoe upisovací syndikát riskuje, že zapojením do prodeje na krátko riskuje ztrátu peněz. Pokud je nabídka populární a cena vzroste nad původní nabídkovou cenu, syndikátu nemusí zbýt nic jiného než uzavřít nahou krátkou pozici nákupem akcií na následném trhu za cenu vyšší, než za kterou akcie prodal. Na druhou stranu, pokud cena nabídky klesne pod původní nabídkovou cenu, nahá krátká pozice dává syndikátu větší sílu vyvíjet tlak na růst emise než samotná greenshoe opce a tato pozice se pak stává pro upisovací syndikát ziskovou.

Doporučujeme:  Betty Ross

Schopnost upisovatelů stabilizovat cenu akcie je omezená jak z hlediska počtu akcií, které upisovatelé prodali nakrátko, tak z hlediska doby, po kterou se rozhodnou uzavřít své pozice. „Nařízení M“ definuje tento typ zpětného odkupu akcií jako syndikátní krycí transakci a ukládá stejné požadavky na zveřejňování jako u sankčních nabídek. Investoři proto nemusí být informováni o tom, že nabídka je nebo bude stabilizována prostřednictvím syndikátní krátké pozice. Investoři musí být spíše vystaveni pouze formulaci, která uvádí, že „upisovatel může provádět stabilizační transakce v souvislosti s nabídkou cenných papírů“, a charakteristice možných stabilizačních postupů v části „plán distribuce“ prospektu.“

Komise pro cenné papíry a burzy v současné době nevyžaduje, aby upisovatelé veřejně oznamovali své krátké pozice nebo transakce s krátkým krytím. Investoři, kteří nejsou obezřetní vůči stabilizačním aktivitám upisovatelů a rozhodnou se investovat do emise, kterou považují za stabilní, se mohou setkat s volatilitou, když upisovatelé pozastaví nebo ukončí jakoukoli stabilizační aktivitu. „Stabilizace ceny může být v nejnepříznivějším světle vnímána jako prostředek přenesení rizika na relativně naivní část investorské populace.“