Finanční nástroj

Finanční nástroj je obchodovatelné aktivum jakéhokoli druhu; buď hotovost, doklad o vlastnickém podílu v účetní jednotce, nebo smluvní právo na přijetí nebo dodání hotovosti nebo jiného finančního nástroje.

Podle IAS 32 a 39 je definován jako „jakákoli smlouva, která vede ke vzniku finančního aktiva jedné účetní jednotky a finančního závazku nebo kapitálového nástroje jiné účetní jednotky“.

Finanční nástroje lze rozdělit podle formy v závislosti na tom, zda se jedná o peněžní nástroje nebo deriváty:

Alternativně lze finanční nástroje kategorizovat podle „třídy aktiv“ v závislosti na tom, zda jsou založeny na vlastním kapitálu (odrážejí vlastnictví emitujícího subjektu) nebo na dluhu (odrážejí půjčku, kterou investor poskytl emitujícímu subjektu). Pokud se jedná o dluhové nástroje, lze je dále kategorizovat na krátkodobé (méně než jeden rok) nebo dlouhodobé.

Devizové nástroje a transakce nejsou ani dluhové, ani kapitálové a patří do samostatné kategorie.

Kombinací výše uvedených metod kategorizace lze hlavní nástroje uspořádat do následující tabulky:

Některé nástroje se vymykají zařazení do výše uvedené matice, například dohody o zpětném odkupu.

Měření zisku nebo ztráty z finančních nástrojů[]

Následující tabulka ukazuje, jak ocenit zisk nebo ztrátu finančního nástroje:

Doporučujeme:  Kdo je Amancio Ortega?