Dodávka versus platba

Dodání proti zaplacení neboli DVP je běžnou formou vypořádání cenných papírů. Tento proces zahrnuje současné doručení všech dokumentů nezbytných k uskutečnění převodu cenných papírů výměnou za přijetí stanovené částky platby. Případně může zahrnovat převody dvou cenných papírů takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že k dodání jednoho cenného papíru dojde tehdy a pouze tehdy, pokud dojde k odpovídajícímu dodání druhého cenného papíru.

To se provádí proto, aby se zabránilo riziku vypořádání, například když jedna strana nedodá cenný papír, zatímco druhá strana již dodala hotovost při vypořádání obchodu s cennými papíry.

Z provozního hlediska je DVP transakce prodeje převoditelných cenných papírů (výměnou za platbu v hotovosti), kterou lze zúčtovateli zadat pomocí zprávy SWIFT typu MT 543 (ve standardu ISO15022). Použití těchto standardních typů zpráv má snížit riziko při vypořádání finanční transakce a umožnit automatické zpracování. V ideálním případě se vlastnické právo k aktivu a platba vyměňují současně. To může být v mnoha případech možné, například v systému centrálního depozitáře, jako je americká společnost Depository Trust Corporation.

Doporučujeme:  Italské státy