Laman

Laman byl v Knize Mormonově nejstarším synem Lehiho a Sariáše a předkem Lamanitů. O Lamanovi a jeho mladším bratrovi Lemuelovi bylo známo, že jsou na rozdíl od svých mladších sourozenců Sama a Nefího vzpurní a nevěřili otcovým vizím Boha. V roce 600 př. n. l. rodina odešla z Jeruzaléma do divočiny poté, co to Bůh nařídil Lehimu, a Laman a Lemuel se pokusili o vzpouru, dokonce zašli tak daleko, že několikrát zmlátili a svázali Nefího. Jeden anděl však oba bratry pokáral a byli dokonce pokáráni Božím hlasem. Poté, co se rodina přestěhovala do „Zaslíbené země“ ve Střední Americe, začali být Lamanovi a Lemuelovi potomci známí jako „Lamanité“, kteří při mnoha příležitostech pokračovali ve válce s Nefíty.

Doporučujeme:  Hormizd